I. Πασσάς: «Τα δεινά που έρχονται για τον Ελληνισμό»

Ο Ιωάννης Πασσάς υπήρξε πράγματι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους μύστες του ελληνισμού! 

Από εκείνους που πρόσφεραν πάρα πολλά στο έθνος και την πατρίδα, εργαζόμενοι υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας. 
Από το… 1945 (!) προειδοποιούσε ο Ιωάννης Πασσάς για τα ΔΕΙΝΑ που έρχονται για τον ελληνισμό!!!Ο Ιωάννης Πασσάς υπήρξε πράγματι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους μύστες του ελληνισμού! Από εκείνους που πρόσφεραν πάρα πολλά στο έθνος και την πατρίδα, εργαζόμενοι υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας. 


Πολλοί τον ταύτισαν με την Ομάδα Έψιλον, μάλιστα υπήρξαν και σχετικές μαρτυρίες συγγραφέων και δημοσίων προσώπων κατά το παρελθόν που έκαναν σχετικό λόγο.Όπως και να έχει το πράγμα, εντυπωσιάζουν σίγουρα τον σημερινό αναγνώστη του 2014 οι αναφορές του Ιωάννη Πασσά (δημιουργού, μεταξύ άλλων, και της εκπληκτικής Εγκυκλοπαίδειας του Ηλίου) στα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και σε όσα πρόκειται τούδε και στο εξής να σημειωθούν γύρω από την τύχη του ελληνισμού! 


Και όχι μόνο στα όσα ο Πασσάς έγραψε ή είπε στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, αλλά ακόμα και το… 1945!Ήταν το έτος 1945. Η Ελλάδα είχε μόλις απελευθερωθεί από την τριπλή κατοχή του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Ο πλέον αιματηρός πόλεμος όλων των εποχών για την ανθρωπότητα όδευε προς το τέλος του, μετά την παράδοση της Γερμανίας τον Απρίλιο του 1945 και την καταστροφή της Ιαπωνίας τον Αύγουστο του ιδίου έτους.


Τότε ο Ιωάννης Πασσάς συνέγραψε και εξέδωσε ένα βιβλίο-δραματική προειδοποίηση για τον ελληνισμό με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «S.O.S.»!


Το έργο αυτό, μεγάλης πράγματι αξίας, εξεδόθη το 1945 στην Αθήνα και στο εξώφυλλό του διαβάζουμε:


«- Ποίοι κίνδυνοι μάς απειλούν και ως άτομα και ως Έθνος.

 – Διατί ο Βενιζέλος επανέφερε τον Γεώργιον το 1935.
– Διατί έγινε η Δικτατορία και ο Μεταξάς Πρωθυπουργός.

 – Διατί και πώς ενεπλάκη η Ελλάς εις τον παρόντα πόλεμον.

– Διατί οι κομμουνισταί απέκτησαν εσχάτως τόσην δύναμιν.

 – Διατί οι αριστεροί έκαμαν το κίνημα του Δεκεμβρίου 1944.

– Διατί οι πολιτικοί ηγέται οφείλουν να συνεργασθούν.

 – Διατί πρέπει ο Βασιλεύς να παραμείνη επικεφαλής του Έθνους.

 – Και διατί είναι ανάγκη να αφυπνισθώμεν αμέσως, να συνέλθωμεν, να οργανωθώμεν όλοι οι Έλληνες και να γίνουμε, βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί, μια παράταξις Εθνικοφρόνων».


Αυτά αναγράφονται στο εξώφυλλο του ιστορικού αυτού έργου, ένα μόλις έτος προτού ξεσπάσει στην Ελλάδα ο τραγικός εμφύλιος πόλεμος (κατ’ άλλους: συμμοριτοπόλεμος) και η χώρα μπει εκ νέου σε δραματικές περιπέτειες…


 Όμως ο Ιωάννης Πασσάς προειδοποίησε, αλλά (όπως φαίνεται και από τα διαχρονικά αποτελέσματα)… «στου κουφού την πόρτα»!


Ακολούθησε η εμφύλια σύρραξη (1946-1949), η πολιτειακή ανωμαλία της περιόδου 1965-1967, η στρατιωτική επανάσταση της 21ης Απριλίου του 1967, η τραγωδία στην Κύπρο το 1974 και η αθλιότερη περίοδος που γνώρισε δυστυχώς ποτέ αυτός ο τόπος: η καταραμένη Μεταπολίτευση των Καραμανλήδων και των Παπανδρέηδων, που οδήγησε τον ελληνισμό στα πρόθυρα της βιολογικής εξαφάνισης…


Ιδού όμως τι γράφει ο ίδιος ο Ιωάννης Πασσάς στο κλασικό βιβλίο του «S.O.S.», με υπέρτιτλο στην αρχή του έργου του τα εξής δραματικά λόγια:


 «Μπροστά στο χάος που ευρισκόμεθα…


Πρέπει πρωτίστως να υπάρξη και να ζήση η Ελλάς!


Ο Λαός προετοιμάζεται να αναλάβη το έργον που εγκατέλειψαν οι ηγέται του».

Διαβάζει κάποιος τα όσα γράφει ο αείμνηστος Πασσάς και… θαρρεί πως αυτά γράφτηκαν μόλις χθες! Διότι και πάλι ο ελληνισμός περνά στιγμές κρίσιμες και θλιβερές…


Ακολουθεί λοιπόν ένα απόσπασμα από το ως άνω έργο του Ιωάννη Πασσα:


«Ιστορική αλλά κρίσιμος είναι η περίοδος που διερχόμεθα σήμερον και ως Λαός και ως Έθνος. Ζήτημα είναι εάν εις την μακραίωνα Ιστορίαν μας υπάρχη μία ακόμη περίοδος ομοία με την σημερινήν. Θα ηδύνατο ίσως να λεχθή, ότι από την εποχήν που οι Πέρσαι επήλθον εξ ανατολών δια να υποδουλώσουν την Ελλάδα, ποτέ άλλοτε η φυλή δεν διέτρεξε σοβαρώτερον κίνδυνον από την επιδρομήν που υπέστη εσχάτως εκ δυσμών παρά των δύο καταφράκτων αυτοκρατοριών, των συγχρόνων βαρβάρων.


Η πραγματικότης εν τούτοις σήμερον είναι κάπως διάφορος. Διότι εάν η Ελλάς, χάρις εις την υπέροχον αυτοθυσίαν και αυταπάρνησιν των τέκνων της, αντιμετώπισε νικηφόρως και απέφυγε τον μέγιστον εκείνον κίνδυνον, οι κίνδυνοι που εξακολουθούν να την απειλούν και σήμερον ακόμη δεν είναι μικρότεροι. Δυστυχώς δια τον τόπον, η κατάστασις που εδημιουργήθη από την επομένην της υποδουλώσεως και μετά την απελευθέρωσίν του, τόσον εσωτερικώς, όσον και εξωτερικώς, δεν είναι διόλου ευχάριστος.Άπειρα και πυκνά και μαύρα είναι τα νέφη που καλύπτουν τον εθνικόν ορίζοντα και διάχυτος είναι η ανησυχία που συνέχει την ψυχήν του Λαού δια την αύριον, δια το μέλλον της Χώρας.


Η διαπίστωσις αύτη δεν είναι υπερβολή, ούτε αποτέλεσμα νοσηράς και αδικαιολογήτου απαισιοδοξίας. Είναι μία πραγματικότης έκδηλος, σαφής, καθαρά, αναμφισβήτητος και την οποίαν, ενώ εννοεί και την αντιλαμβάνεται, την βλέπει και την διαισθάνεται ο Λαός με το αλάθητον αισθητήριόν του, μόνον οι ηγέται του, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι πολιτευόμενοι και η ηγέτις λεγομένη τάξις της Χώρας δεν την αντιλαμβάνονται και δεν φαίνεται να συγκινούνται σοβαρώς από τους κινδύνους που διατρέχομεν και ως άτομα και ως Έθνος.Παρά το αλβανικόν έπος και τους τόσους ωραίους αγώνας της φυλής, παρά την απερίγραπτον και τρομεράν περιπέτειαν της δουλείας που διήλθομεν, παρά την φρικιαστικήν τραγωδίαν της εσωτερικής διαμάχης και της εθνοκτόνου Στάσεως που εζήσαμεν, παρά πάντα ταύτα, φαίνεται δυστυχώς, ότι ελάχιστα μετεβλήθημεν ή μάλλον από όλα αυτά ουδέν εδιδάχθημεν και εξακολουθούμεν, ή μάλλον οι ηγέται της Χώρας εξακολουθούν να ζουν και να κινούνται με την νοοτροπίαν της προπολεμικής εποχής και να ενδιαφέρωνται περισσότερον δια τα κομματικά των συμφέροντα, δια τας πολιτικάς και πολιτειακάς αντιθέσεις που μας χωρίζουν και έκτοτε μας εχώριζαν, και ολιγώτερον δια τα σημερινά, τα ύψιστα συμφέροντα του Λαού και του Έθνους, που έπρεπε και μόνον να τους απασχολούν.Ατυχώς οι πολιτικοί ηγέται του τόπου πολιτεύονται, σκέπτονται, δρουν και κινούνται σαν να αγνοούν την αλήθειαν, ότι πρέπει πρωτίστως να υπάρξη Κράτος και Έθνος, δια να υπάρξουν αρχηγοί και κόμματα.


Οι λεγόμενοι πολιτικοί ηγέται θα έπρεπε τουλάχιστον να είχον αντιληφθή την βαθυτέραν σημασίαν των υπαινιγμών που έκαμε περί αυτών, εις ένα από τους τελευταίους λόγους του, ο μέγας προστάτης της Ελλάδος, ο Άγγλος Πρωθυπουργός, όταν ωμίλησε με τόσην δηκτικότητα δια την απειρίαν των κομμάτων που έχει η Χώρα.


Θα έπρεπε να είχον αντιληφθή πρώτον ότι το Έθνος δεν το συγκροτούν και ούτε το δημιουργούν οι αρχηγοί και τα κόμματα, δεύτερον να έχουν εννοήσει ότι η Ελλάς εδοκιμάσθη εις το παρελθόν και κινδυνεύει και σήμερον να αφανισθή από τας διενέξεις ακριβώς των κομμάτων.Διότι τι άλλο δύναται να λεχθή με το φαινόμενον που παρουσιάζει και πάλιν η Χώρα εξ αφορμής της αφροσύνης και της ακατανοήτου σπουδής ωρισμένων πολιτικών ηγετών, που επιδιώκουν να επιλύσουν το πολιτειακόν ζήτημα του τόπου πριν έτι ικανοποιηθούν και πραγματοποιηθούν αι δίκαιαι απαιτήσεις του Έθνους και αξιοποιηθούν αι τόσαι θυσίαι του; 


Τι άλλο δύναται να λεχθή όταν η λεγομένη ηγέτις τάξις της Χώρας, αντί να έχη αφυπνισθή από τα προ και μετά την Στάσιν γενόμενα και να εξεγερθή, αδιαφορεί δια τα συμβαίνοντα και, αντί να συσσωματωθή και να βοηθήση και να καθοδηγήση τον Λαόν να αντιμετωπίση τας ανοησίας, τας αθλιότητας και τας τάσεις των αδιαλλάκτων αριστερών, αλλά και τας καταστρεπτικάς δια τον τόπον φροντίδας των δήθεν Δημοκρατικών, κρύπτει την κεφαλήν της εις την άμμον, όπως η στρουθοκάμηλος, ενώπιον του κινδύνου που διατρέχουν και αυτή και ο Λαός και το Έθνος»;
Πηγή

Εφιαλτική επιστροφή στο μεσαίωνα: το Μητσοτακικό καθεστώς έτοιμο να ανοίξει το δρόμο για τα φέουδα του 21ου αιώνα

Οι νεοφιλελεύθεροι “τζιχαντιστές” της δεξιάς ετοιμάζονται να στρώσουν χαλί στους φεουδάρχες του 21ου αιώνα τους οποίους σήμερα αποκαλούμε “επενδυτές”.  


Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση ειδικής αποστολής. Μετά από τέσσερα χρόνια νεοφιλελεύθερης λαίλαπας, το τοπίο καταστροφής θα έχει κάνει τη χώρα κυριολεκτικά αγνώριστη. 

Όποιος και αν αναλάβει τη διακυβέρνηση τότε, θα βρει μπροστά του έναν πραγματικό Γολγοθά. Και θα διαπιστώσει, ότι είναι σχεδόν αδύνατο να μετατρέψει την αποικία χρέους ξανά σε μια κανονική χώρα, αφού αυτή θα έχει επιστρέψει στο μεσαίωνα.
Ούτε φαντάζεστε τι σηματοδοτούν οι ΕΟΖ.
Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ… 
Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΕ … ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗ!!!!!!!!!!!!!


Καλλιόπη Σουφλή

Υ.Γ.1.  Διαβάστε οπωσδήποτε στο τέλος της ανάρτησης, κάποια από τα λινκ που εξηγούν τι ακριβώς σημαίνει ΕΟΖ και ΠΩΣ ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
Για να διαβάσετε όλα όσα αφορούν στις ΕΟΖ, θα βρείτε το υλικό στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΗΣ, με tag ΕΟΖ.
 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΑΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΕΒΑΖΕ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ!

Υ.Γ.2. Το φωτογραφικό υλικό, είναι επιλογής μου
 globinfo freexchange Ο πρώτος μεγάλος στόχος του Μητσοτακικού καθεστώτος θα είναι η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών εντός της Ελληνικής επικράτειας και το σχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα γύρω στον Γενάρη-Φλεβάρη του 2020, εκτός απροόπτου. 

Οι νεοφιλελεύθεροι “τζιχαντιστές” της δεξιάς ετοιμάζονται να στρώσουν χαλί στους φεουδάρχες του 21ου αιώνα τους οποίους σήμερα αποκαλούμε “επενδυτές”.  

Οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες ήδη εφαρμόζονται σε αναπτυσσόμενες χώρες (Βουλγαρία, Σκόπια, Τουρκία) και εδώ και καιρό, σε τριτοκοσμικές αποικίες. Τώρα και με βάση το Ελληνικό πείραμα, ήρθε η ώρα να εφαρμοστούν και στην αποικία χρέους Ελλάδα, που υποτίθεται ότι ανήκει στο κλαμπ των ανεπτυγμένων χωρών. Απ’ότι φαίνεται η Ελλάδα θα αποτελέσει και πάλι το διαθέσιμο και πλέον κατάλληλο πειραματόζωο, έτσι ώστε τα σύγχρονα φέουδα να εξαπλωθούν παντού, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες.
Όπως αποκαλύπτει ο Δημήτρης Καζάκης, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα του κλαμπ των ανεπτυγμένων χωρών στην οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα επιβάλει Ειδικές Οικονομικές Ζώνες για την επιβίωση και την απασχόληση στη χώρα. 
Στην περιοχή που ελέγχει η ΚΟΣΚΟ, έχει ήδη επιβληθεί ένα τέτοιο καθεστώς. Οι διεκπεραιωτές του νέο-φεουδαρχικού αυτού μοντέλου θα ανοίξουν τα χαρτιά τους τον Γενάρη-Φλεβάρη, με την από κοινού ανακοίνωση του λεγόμενου επενδυτικού σχεδίου Γερμανίας-Ελλάδας που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Βερολίνο.
Εκεί θα εμφανιστούν τα σχέδια για τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.  
Η αποκαλούμενη Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ) δεν έχει καμία σχέση με τη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) που αποτελεί επέκταση της κυριαρχίας ενός κράτους. 
Η ΕΟΖ παίρνει πολλές μορφές, αλλά η βασική λειτουργία της είναι ότι στην ουσία δημιουργείται ένα κράτος εν κράτει με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
– Ξεχωριστή διοίκηση της συγκεκριμένης περιοχής, την οποία αναλαμβάνουν οι επενδυτές. 
– Ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους επενδυτές. 
– Ειδικές εργασιακές σχέσεις για τους επενδυτές. 
– Αστυνόμευση που θα πραγματοποιείται από ιδιωτικές εταιρίες security. 
Όλα αυτά θα καθορίζονται από τους επενδυτές.
Όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, μιλάμε για χαρακτηριστικά που θυμίζουν σύγχρονα φέουδα.
  Το σχέδιο θα εφαρμοστεί ανεμπόδιστα και σε πλήρη σύμπλευση με το νεοφιλελεύθερο ιερατείο του άξονα Βρυξελλών-Βερολίνου, καθώς οι φανατικοί τεχνοκράτες του Μητσοτάκη είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωσή του.


Όπως είναι φυσικό, οι περιοχές που προσφέρονται περισσότερο για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου, είναι αυτές που παρουσιάζουν την υψηλότερη ανεργία. Με τη Μητσοτακική δεξιά να έχει επικρατήσει κατά κράτος στους περισσότερους δήμους και περιφέρειες, θα είναι παιχνιδάκι για τους τοπικούς άρχοντες να στήσουν τα σύγχρονα φέουδα στις περιοχές τους, στο όνομα, ως συνήθως, της καταπολέμησης της ανεργίας.
Στα σύγχρονα φέουδα λοιπόν, θα παρακάμπτεται ακόμα και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα εργασιακά δικαιώματα (που έτσι και αλλιώς έχει γίνει “λάστιχο” με αφορμή την οικονομική κρίση).

Οι φεουδάρχες-επενδυτές θα επιβάλουν συνθήκες δουλείας χωρίς να μπορεί να τους πειράξει κανείς.

Θα μπορούν όμως να παρακάμπτουν και την περιβαλλοντική νομοθεσία για να στήσουν και να λειτουργήσουν την επένδυσή τους. Δηλαδή, αλόγιστη καταστροφή του φυσικού πλούτου των συγκεκριμένων περιοχών με ανυπολόγιστες συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες. 


Ήδη πήραμε μια γεύση από μια άλλη φράξια της Τρόικας εσωτερικού, που με θράσος απαίτησε από το αρχιερέα του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα, Κυριάκο Μητσοτάκη, συνθήκες εργασιακής δουλείας. 

Και φυσικά αυτός υποσχέθηκε ‘γη και ύδωρ’ στα ‘αφεντικά’.  Ενώ, φαίνεται ότι ανοίγει και ο δρόμος για την ολική αντεπίθεση και επέλαση της Eldorado στις Σκουριές και αλλού.


Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση ειδικής αποστολής. Μετά από τέσσερα χρόνια νεοφιλελεύθερης λαίλαπας, το τοπίο καταστροφής θα έχει κάνει τη χώρα κυριολεκτικά αγνώριστη. 

Όποιος και αν αναλάβει τη διακυβέρνηση τότε, θα βρει μπροστά του έναν πραγματικό Γολγοθά. Και θα διαπιστώσει, ότι είναι σχεδόν αδύνατο να μετατρέψει την αποικία χρέους ξανά σε μια κανονική χώρα, αφού αυτή θα έχει επιστρέψει στο μεσαίωνα.


Πηγή

Πώς η CIA, το Mossad και το “δίκτυο Epstein” εκμεταλλεύονται μαζικές βολές για να δημιουργήσουν έναν εφιάλτη Orwellian


Μετά από ένα άλλο καταστροφικό μαζικό πυροβολισμό ή εκδήλωση κρίσης, οι «λύσεις» του Orwellian πρόκειται να τεθούν σε τρομακτικό αμερικανικό κοινό από το ίδιο το δίκτυο που συνδέεται όχι μόνο με τον Jeffrey Epstein αλλά με μια λίανση εγκλημάτων και μια τρομακτική ιστορία σχεδίων για τη συντριβή της εσωτερικής διαφωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες.Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έκανε μυστικό ότι η τοποθέτηση των 8200 μελών σε κορυφαίες θέσεις στις πολυεθνικές τεχνολογικές εταιρείες είναι μια «σκόπιμη πολιτική» που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τον ρόλο του Ισραήλ ως την κυρίαρχη παγκόσμια «κυβερνοτική δύναμη» και ταυτόχρονα να καταπολεμήσει τις μη βίαιες κινητοποιήσεις μποϊκοτάζ στοχεύοντας στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ και καταπνίγοντας τις επικρίσεις των Ηνωμένων Εθνών για την κυβερνητική πολιτική του Ισραήλ και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
 Από την Whitney Webb
 
09 Σεπτεμβρίου 2019 “Κέντρου Πληροφόρησης ” –  

Μετά την σύλληψη και τον επακόλουθο θάνατο στη φυλακή του εικαζόμενου παιδιού, ο Jeffrey Epstein, μια ελάχιστα γνωστή ισραηλινή τεχνολογική εταιρεία, άρχισε να λαμβάνει αυξημένη δημοσιότητα, αλλά για όλους τους λάθος λόγους. Λίγο καιρό μετά τη σύλληψη του Epstein και τις σχέσεις και τα οικονομικά του ελεγχόταν, αποκαλύφθηκε ότι η ισραηλινή εταιρεία Carbyne911 είχε λάβει σημαντική χρηματοδότηση από τον Jeffrey Epstein καθώς και από τον στενό συνεργάτη του Epstein και τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Ehud Barak και τον επενδυτή κεφαλαίων της Silicon Valley και τον εξέχοντα υποστηρικτή Trump Peter Thiel.
 
Το Carbyne911, ή απλά η Carbyne, αναπτύσσει δυνατότητες χειρισμού κλήσεων και εντοπισμού για υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έχει ήδη εφαρμοστεί σε αρκετές αμερικανικές επαρχίες και έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ όπως η Google. Ειδικότερα, εμπορεύεται το προϊόν της ως μέσο μετριασμού των μαζικών πυροβολισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει τους ισχύοντες αμερικανικούς νόμους περί πυροβόλων όπλων.
 
Ωστόσο, η Carbyne δεν είναι συνηθισμένη τεχνολογική εταιρεία, καθώς συνδέεται στενά με το τμήμα 8200 της μονάδας στρατιωτικών πληροφοριών της ισότητας των Η.Π.Α., των οποίων οι “αποφοίτοι” συχνά δημιουργούν εταιρείες τεχνολογίας – μεταξύ των οποίων και οι Carbyne – που διατηρούν συχνά τους δεσμούς τους με την ισραηλινή νοημοσύνη και , σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ισραηλινών ΜΜΕ και πρώην υπάλληλοι, συχνά “διαλύουν τη γραμμή” μεταξύ της υπηρεσίας τους προς τη συσκευή άμυνας / πληροφοριών του Ισραήλ και την εμπορική τους δραστηριότητα.  

Όπως θα αποκαλύψει αυτή η έκθεση, η Carbyne είναι μία από τις πολλές ισραηλινές τεχνολογικές εταιρείες που εμπορεύονται ως τεχνολογική λύση για μαζικούς πυροβολισμούς που έχουν άμεσους δεσμούς με ισραηλινούς οργανισμούς πληροφοριών.
Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα των εταιρειών αυτών είναι κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη επιτήρηση των κυβερνήσεων, των ιδρυμάτων και των αμάχων που τους χρησιμοποιούν, γεγονός που προκαλεί ανησυχητική τεκμηριωμένη ικανότητα παρακολούθησης της Μονάδας 8200 ως μέσο λήψης εκβιασμού και Η ιστορία του Ισραήλ που χρησιμοποιεί εταιρείες τεχνολογίας για να κατασκοπεύει επιθετικά την αμερικανική κυβέρνηση. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι οι εταιρείες τεχνολογίας που συνδέονται με τη Μονάδα 8200 έχουν προηγουμένως λάβει κυβερνητικές συμβάσεις από τις ΗΠΑ για να τοποθετήσουν “backdoors” στο αμερικανικό σύστημα τηλεπικοινωνιών καθώς και στα δημοφιλή προϊόντα μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών όπως οι Google, η Microsoft και το Facebook , πολλά από τα βασικά διευθυντικά στελέχη και διευθυντικά στελέχη είναι τώρα πρώην υπάλληλοι της Μονάδας 8200 .

Δεν υπάρχει διαφήμιση – Δεν υπάρχουν κυβερνητικές επιχορηγήσεις – Αυτό είναι ανεξάρτητο μέσο

 
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έκανε μυστικό ότι η τοποθέτηση των 8200 μελών σε κορυφαίες θέσεις στις πολυεθνικές τεχνολογικές εταιρείες είναι μια «σκόπιμη πολιτική» που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τον ρόλο του Ισραήλ ως την κυρίαρχη παγκόσμια «κυβερνοτική δύναμη» και ταυτόχρονα να καταπολεμήσει τις μη βίαιες κινητοποιήσεις μποϊκοτάζ στοχεύοντας στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ και καταπνίγοντας τις επικρίσεις των Ηνωμένων Εθνών για την κυβερνητική πολιτική του Ισραήλ και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
 

Καθώς οι σχέσεις του Jeffrey Epstein με τις πληροφορίες τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ισραήλ – το θέμα μιας πρόσφατης σειράς τεσσάρων μερών αποκλειστικής για το MintPress – άρχισαν να αποκαλύπτονται πλήρως, η χρηματοδότησή του για το Carbyne εξετάστηκε ιδιαίτερα για τους βαθιούς δεσμούς της εταιρείας με το Ισραήλ καθώς και σε ορισμένους Αμερικανούς με γνωστές συνδέσεις με την αμερικανική νοημοσύνη. 
 
Ο ίδιος ρόλος του Ehud Barak τόσο ως χρηματιστής όσο και ως προέδρου του Carbyne έχει προσθέσει και αυτή την ανησυχία, δεδομένης της μακρόχρονης ιστορίας συμμετοχής του στις μυστικές επιχειρήσεις πληροφοριών για το Ισραήλ και τους μακροχρόνιους δεσμούς του με την ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία.
 
Ένας άλλος χρηματοδότης της Carbyne, Peter Thiel, έχει τη δική του εταιρεία που, όπως και ο Carbyne, πρόκειται να επωφεληθεί από τις προτεινόμενες λύσεις hi-tech της διοίκησης του Trump σε μαζικούς πυροβολισμούς.  

Πράγματι, μετά τα πρόσφατα γυρίσματα στο El Paso του Τέξας , ο Πρόεδρος Τραμπ – ο οποίος έλαβε πολιτικές δωρεές από τον Thiel και του είχε συμβουλευθεί μετά την εκλογή του – ζήτησε από τις εταιρείες τεχνολογίας να «ανιχνεύσουν μαζικούς σκοπευτές πριν χτυπήσουν», μια υπηρεσία που τελειοποιήθηκε ήδη από την εταιρεία Thiel Palantir, η οποία έχει αναπτύξει “λογισμικό προ-εγκλήματος” που χρησιμοποιείται ήδη σε ολόκληρη τη χώρα.  

Ο Palantir είναι επίσης εργολάβος της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών και έχει επίσης υποκατάστημα στο Ισραήλ.
 
Ίσως το πιο ενοχλητικό από όλους, ανεξάρτητα από την τεχνολογική λύση που υιοθετείται από τη διοίκηση Trump, πρόκειται να χρησιμοποιήσει μια αμφισβητούμενη βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε αρχικά ως μέρος ενός μυστικοπαθούς κυβερνητικού προγράμματος των ΗΠΑ που περιλάμβανε διαβόητους αριθμούς Ιράν-Contra όπως Oliver North ως μέσο παρακολούθησης και σηματοδοτώντας δυνητικούς Αμερικανούς αντιφρονούντες για αυξημένη επιτήρηση και κράτηση σε περίπτωση ασαφώς καθορισμένης “εθνικής έκτακτης ανάγκης”.
 
Όπως θα αποκαλύψει αυτή η έκθεση, αυτή η βάση δεδομένων – που συχνά αναφέρεται ως “Κύριος πυρήνας” – δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και το Ισραήλ παρέμεινε εμπλεκόμενο χρόνια μετά την ανάπτυξή του και ενδεχομένως μέχρι σήμερα.  

Χρησιμοποιήθηκε επίσης από τουλάχιστον έναν πρώην υπάλληλο της CIA στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Προέδρου Reagan για να εκβιάσει μέλη του Κογκρέσου, στελέχη του Κογκρέσου και δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων.
 
Δεδομένων πρόσφατων εκθέσεων σχετικά με το σχέδιο της διοίκησης του Trump για τη δημιουργία μιας νέας κυβερνητικής υπηρεσίας που θα χρησιμοποιεί την «προηγμένη τεχνολογία» για τον εντοπισμό των «νευροαναπνευστικών σημείων» του «κάποιον που κατευθύνεται προς μια βίαιη εκρηκτική πράξη» χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγονται από τις ηλεκτρονικές καταναλωτικές συσκευές. που επί του παρόντος προωθείται και υλοποιείται με το πρόσχημα της “διατήρησης της ασφάλειας των Αμερικανών” είναι βαθιά Orwellian. 
 
Στην πραγματικότητα, υπογραμμίζει άμεσα τη γενίκευση μιας εκτεταμένης κατάστασης επιτήρησης πολύ πιο εκτεταμένης από οτιδήποτε άλλο που παρατηρείται στην αμερικανική ιστορία και αναπτύσσεται από κοινού από άτομα που συνδέονται με την αμερικανική και την ισραηλινή νοημοσύνη.
 

Απομάκρυνση του Carbyne

 

Το Carbyne911, το οποίο θα αναφέρεται απλώς ως Carbyne σε αυτή την έκθεση, είναι μια ισραηλινή τεχνολογική εκκίνηση που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στο πώς χειρίζονται οι κλήσεις οι φορείς παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και κυβερνήσεις, εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Λίγο καιρό μετά την ίδρυσή της το 2014 από βετεράνους της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας, το Carbyne άρχισε να διατίθεται ειδικά ως λύση για μαζικές πυροβολισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πηγαίνει “πέρα από τη συζήτηση για τα πυροβόλα όπλα” και βελτιώνει την “νοημοσύνη που έλαβαν πριν εισάγοντας μια κατάσταση ένοπλου σκοπευτή “παρέχοντας ροή βίντεο και ακουστική είσοδο από πολιτικά smartphones και άλλες συσκευές συνδεδεμένες στο δίκτυο Carbyne.
 

Πριν από τη σύλληψη του Jeffrey Epstein τον Ιούλιο, ο Carbyne είχε υψηλό έπαινο από τα αμερικανικά και ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την Fox News να χαιρετίζει τις υπηρεσίες της εταιρείας ως απάντηση στα «συστήματα γηράσκοντος 911» των Η.Π.Α. και το Jerusalem Post να γράφει ότι η πλατφόρμα της εταιρείας προσφέρει ” την προστασία υψηλής τεχνολογίας στους κοινωνικούς λειτουργούς και τους διευθυντές των σχολείων ». Άλλες αναφορές υποστήριξαν ότι οι υπηρεσίες της Carbyne έχουν ως αποτέλεσμα” μείωση κατά 65% του χρόνου αποστολής “.
 
Η πλατφόρμα διαχείρισης κλήσεων / διαχείρισης κρίσεων της Carbyne έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλές κομητείες των ΗΠΑ και η εταιρεία έχει γραφεία όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στο Μεξικό, την Ουκρανία και το Ισραήλ.  

Η επέκταση του Carbyne σε δίκτυα παρόχων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ είναι πιθανή, δεδομένου ότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία επιδιώκει να προσφέρει επιχορηγήσεις για την αναβάθμιση 911 τηλεφωνικών κέντρων σε όλη τη χώρα με την ίδια την τεχνολογία της οποίας η Carbyne είναι ο κορυφαίος πάροχος. Μια από τις κύριες ομάδες λόμπι που προωθούν αυτή τη νομοθεσία, η Εθνική Ένωση Αριθμητικών Έκτακτης Ανάγκης (NENA), έχει “ισχυρή σχέση” με την Carbyne, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Carbyne . Επιπλέον, η Carbyne έχει επίσης ξεκινήσει την εμπορική της πλατφόρμα για κλήσεις εκτός έκτακτης ανάγκης σε κυβερνήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες.
 
Ωστόσο, αυτό που φάνηκε σαν το αναπόφευκτο της γενικευμένης υιοθεσίας της Carbyne στις ΗΠΑ χτύπησε την πρόσφατη σύλληψη και τον επακόλουθο θάνατο του σεξουαλικού εμπόρου και του παιδεραστίνου Jeffrey Epstein, που εκμεταλλεύονταν ανήλικα κορίτσια για να αποκτήσουν «εκβιασμό» στους πλούσιους και πονηρούς, μια επιχείρηση που είχε σαφείς δεσμούς με τη νοημοσύνη .  

Ο Epstein, μετά την πρώτη σύλληψή του και την ελαφριά ποινή του για την απαγόρευση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου το 2007, επελέγη από τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ και πρώην επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας Ehud Barak, για να γίνει ο βασικός οικονομικός υποστηρικτής του Carbyne. 

 Τα βίντεο εδώ και εδώ

Πηγή ξένου  κειμένου

Πρώτα Κυπριακό, μετά Αιγαίο – Οι ρεαλιστές της ΝΔ και η συνδιαχείριση στο Αιγαίο

Το συμπέρασμα στο οποίο έχει καταλήξει η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι ότι ο μόνος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει έναντι της Τουρκίας είναι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε μια συζήτηση η οποία δεν αποκλείει διευθετήσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της συνδιαχείρισης των πόρων του Αιγαίου.

Στην κυβέρνηση, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι από πολιτικής σκοπιάς εύκολη υπόθεση. Γι’ αυτό, υπογραμμίζουν, απαιτείται μια συστηματική καλλιέργεια της κοινής γνώμης, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή η λογική της αναζήτησης συμβιβαστικών διευθετήσεων.

ΚΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ,  ΚΡΗΤΗ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΣΤΗΝ ΡΑΣΤΩΝΗ ΤΗΣ!

Καλλιόπη Σουφλή


Του Δημήτρη Μηλάκα 


Αντιμέτωπη με την έξαρση των τουρκικών πιέσεων και τη σκληρή πραγματικότητα που δημιουργεί η οδυνηρή για την Ελλάδα σύγκριση ελληνικών και τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ρυμουλκείται στη λογική του συμβιβασμού.Η αντίληψη που διαμορφώνεται στο ΥΠΕΞ συνοψίζεται ως εξής:

Η Τουρκία είναι πανίσχυρη σε σύγκριση με την Ελλάδα. Διαθέτει στρατιωτική υπεροπλία, τεράστιο δημογραφικό δυναμικό και βρίσκεται σε τέτοια γεωγραφική θέση που της επιτρέπει να παζαρεύει ως ίση προς ίσους με τις μεγάλες δυνάμεις.

Παράλληλα, η χώρα αυτή αποτελεί τεράστια και δυναμικά εξελισσόμενη αγορά, γεγονός που την κάνει σπουδαίο εμπορικό εταίρο για κάθε χώρα που παίζει κάποιον ρόλο στην περιοχή.

Απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο η Ελλάδα μπορεί να αντιπαραθέσει μόνο την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο και την πρόθεσή της να αναζητήσει εκεί καταφύγιο και λύσεις.

Η σταθερή ελληνική προσήλωση στις συμμαχίες της με χώρες της Δύσης (όπως π.χ. η Αμερική και η Γαλλία) μόνο ώς έναν βαθμό μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και να ανακόψουν την τουρκική επιθετικότητα.

Το συμπέρασμα στο οποίο έχει καταλήξει η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι ότι ο μόνος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει έναντι της Τουρκίας είναι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε μια συζήτηση η οποία δεν αποκλείει διευθετήσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της συνδιαχείρισης των πόρων του Αιγαίου.

Στην κυβέρνηση, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι από πολιτικής σκοπιάς εύκολη υπόθεση. Γι’ αυτό, υπογραμμίζουν, απαιτείται μια συστηματική καλλιέργεια της κοινής γνώμης, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή η λογική της αναζήτησης συμβιβαστικών διευθετήσεων.

 Ασφυκτική πίεση

Με αυτήν την οπτική θα προσεγγίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 24 ή 25 Σεπτεμβρίου. Πιθανότατα, μία από αυτές τις δύο ημέρες ο Κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο Τραμπ. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια σημεία της πλούσιας ελληνοτουρκικής ατζέντας θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση. Ωστόσο, τα μείζονα αυτήν την περίοδο είναι προφανή:


Η τουρκική παράνομη δραστηριότητα στην κυπριακή ΑΟΖ.

Η τουρκική ανακοίνωση για δημιουργία προξενείου στην κλειστή πόλη της Αμμοχώστου.

Οι τουρκικές απειλές για την ακύρωση της συμφωνίας με την Ε.Ε. για το προσφυγικό, κάτι που ακούγεται ιδιαίτερα ανησυχητικό για την Αθήνα, καθώς συνδέεται άμεσα με τις μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

Οι καθημερινές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σ’ όλο το Αιγαίο.

Οι διαρκής απειλή της Τουρκίας για αποστολή ερευνητικών πλοίων ή πλωτού γεωτρύπανου στα «νερά» του Καστελόριζου.

Το Κυπριακό πρώτα…

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης, η Τουρκία, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει ορίσει ως προτεραιότητα την επιβολή διευθετήσεων στο Κυπριακό. Όπως υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές, ήδη το σκηνικό για μια διευθέτηση έχει στηθεί:

Στην κυπριακή ΑΟΖ πλέουν, τρυπούν και ερευνούν, χωρίς να συναντούν την παραμικρή ουσιαστική αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα, πολεμικά και ερευνητικά πλοία, καθώς και πλωτά γεωτρύπανα.

Ήδη οι Τούρκοι έχουν προχωρήσει στην απογραφή των κτισμάτων στην κλειστή πόλη της Αμμοχώστου.


Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη διάρκεια επίσκεψής του στα Κατεχόμενα, προανήγγειλε το άνοιγμα «προξενείου» στην Αμμόχωστο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω τουρκικές κινήσεις, οι οποίες καταγράφονται και ως επίδειξη ισχύος, καθώς αν και παράνομες δεν συναντούν την παραμικρή αντίδραση, συνοδεύονται από την πρόταση της Άγκυρας περί συνδιαχείρισης των υδρογονανθράκων, η οποία έχει διατυπωθεί μέσω του κατοχικού ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή.

Αυτή η πρόταση περί συνδιαχείρισης θα πρέπει να σημειωθεί επαναλαμβάνεται από την τουρκική ηγεσία και όπως φαίνεται υιοθετείται και από τον διεθνή παράγοντα, ο οποίος στρέφει την πίεσή του στη Λευκωσία και την Αθήνα.

Ο λόγος για τον οποίο οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις «ακούν» με ενδιαφέρον την τουρκική πρόταση περί συνδιαχείρισης έχει να κάνει με τις ευνοϊκές προοπτικές που θα διαμορφωθούν από μια διευθέτηση του Κυπριακού σε σχέση με την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Όπως παρατηρούν στην Αθήνα, οι μεγάλες (αμερικανικές, γαλλικές, ιταλικές) εταιρείες οι οποίες έχουν εμπλακεί στη διαδικασία ερευνών και εκμετάλλευσης της κυπριακής ΑΟΖ έχουν ήδη επενδύσει τεράστια κεφάλαια, τα οποία θα πρέπει ασφαλώς να υπεραποδώσουν.

Οι εταιρείες, λοιπόν, καθώς και οι τράπεζες που έχουν χορηγήσει κεφάλαια πιέζουν τις κυβερνήσεις των χωρών τους να προωθήσουν/επιβάλουν μια τελική διευθέτηση στην Κύπρο. 

Μάλιστα, όπως σημειώνουν στην Αθήνα, τυχόν διευθέτηση του Κυπριακού αυτόματα θα ανοίξει τον δρόμο και για την πιο φτηνή λύση μεταφοράς του φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας και όχι με υποθαλάσσιο αγωγό κάτω από τη Μεσόγειο, γεγονός που θα πολλαπλασιάσει τα κέρδη των εταιρειών…

Στην Αθήνα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι το Κυπριακό πολύ σύντομα θα πάψει να αποτελεί το ανάχωμα που οι προηγούμενες κυβερνήσεις αξιοποιούσαν προκειμένου να κρατούν σε χαμηλή ταχύτητα τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. 

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι διευθετήσεις στην Κύπρο, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις ιδέες περί συνδιαχείρισης, θα αποτελέσουν και το μοντέλο για μελλοντικές εξελίξεις στο Αιγαίο…

Πηγή: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ


Πηγή

Τον καλύπτουν ξεδιάντροπα

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

Χθες ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α σήμερα η Ν.Δ.Τον καλύπτουν ξεδιάντροπα!!Το πρωτοδικείο Αθηνών μπλόκαρε(!) την έρευνα της εισαγγελίας διαφθοράς για το μαύρο χρήμα των εκατοντάδων εκ.ευρώ που “έφαγε” ο Λαυρεντιάδης και κρύβει στο εξωτερικό

Εδώ και καιρό οι εισαγγελικές αρχές αναζητούν το νήμα που θα οδηγήσει στα χρήματα που σχετίζονται με υποθέσεις όπου εμπλέκεται ο υπόδικος για κακουργήματα επιχειρηματίας επιχειρηματίας, όπως της Proton, της Νεοχημικής, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Alapis.Η  απόφαση του δικαστηρίου σίγουρα δεν βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση.
Του Άρη Σπίνου

 Απόφαση σοκ – υπέρ της πλευράς του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, όχι όμως και για όσους αναζητούν τις διαδρομές χρήματος του υπόδικου επιχειρηματία, εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών για τις περίφημες μεταχρονολογημένες επιταγές.


Σε αυτήν το δικαστήριο ορίζει τη συνέχιση της παροχής αερίου προς την ELFE από τη ΔΕΠΑ με μεταχρονολογημένες επιταγές τρίμηνης διάρκειας, βάζοντας στον «πάγο» την υποχρέωσή του να εμφανίζει μετρητά. Είχαν προηγηθεί δύο δικαστήρια, όπου οι δικαστές είχαν κρίνει ότι δικαίως η πλευρά της ELFE έπρεπε να πληρώνει με ρευστό.

Στην ουσία η απόφαση, που αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο σε αυτό το κρυφτούλι του Λ. Λαυρεντιάδη με τις αρχές, εξυπηρετεί μόνο τον επιχειρηματία. Εάν ξεκινούσε να πληρώνει τη ΔΕΠΑ με μετρητά, όπως του επέβαλε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις αρχές Μαρτίου, θα αναγκαζόταν να εμφανίσει χρηματικά διαθέσιμα, αποκαλύπτοντας την προέλευσή τους.

Εδώ και καιρό οι εισαγγελικές αρχές αναζητούν το νήμα που θα οδηγήσει στα χρήματα που σχετίζονται με υποθέσεις όπου εμπλέκεται ο υπόδικος για κακουργήματα επιχειρηματίας επιχειρηματίας, όπως της Proton, της Νεοχημικής, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Alapis.Η  απόφαση του δικαστηρίου σίγουρα δεν βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση.

Έτερος που πλήττεται σοβαρά είναι η ΔΕΠΑ που θα συνεχίσει να προμηθεύει με αέριο αξίας 4 εκατ. ευρώ το μήνα την ELFE και ως πληρωμή να παίρνει τρίμηνης διάρκειας επιταγές μιας από τις παρένθετες εταιρείες της πλευράς Λαυρεντιάδη, της «Λιπάσματα Νέας Καρβάλης”,που είναι αν θα πληρωθούν.

Στην πράξη η απόφαση του δικαστή βασίστηκε στις συμφωνίες του 2016, μεταξύ του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΠΑ Θ. Κιτσάκου(πρώην υπαλλήλου του Λαυρεντιάδη) με την ELFE, οι οποίες προέβλεπαν την τροφοδοσία με αέριο μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. 

Τελικά αποδεικνύεται ότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες συνεχίζουν να δεσμεύουν τη ΔΕΠΑ.

Τα παραπάνω συμβαίνουν σε μια στιγμή όπου η ΔΕΠΑ προειδοποιεί όλο και συχνότερα ότι βρίσκεται στα όρια του πιστωτικού κινδύνου.

Οι οφειλές στην ΔΕΠΑ απο τον Λαυρεντιάδη είναι 130.000.000εκ.ευρώΠηγή

Τράγκας: έχουν εντολές συμμόρφωσης της Ελλάδας σε νέα σύνορα

Τράγκας: Οι ομοκρέβατοι & ιδρωμένοι γαλάζιοι & βυσσινί, έχουν εντολές συμμόρφωσης της Ελλάδας σε νέα σύνορα

Αποσπάσματα απ΄όσα είπε το πρωί στα Παραπολιτικά FM, ο Γιώργος Τράγκας:
«Φίλες και φίλοι καλή σας ημέρα
Καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα
Καλημέρα στο Μαξίμου, καλημέρα στην Κουμουνδούρου
Θα επιχειρήσω και σήμερα να φανώ χρήσιμος αλλά και καλός σύντροφος στην ενημέρωση.
Ας με προσέξουν και όσων τα ονόματα τελειώνουν σε –άδης ή – ιάδης.
Τους παρακολουθώ από κοντά και δεν θέλω να είμαι περισσότερο οξύς του δέοντος προς το παρόν.

Κάποια στιγμή όμως πρέπει να επιστραφούν πολλά δάνεια στις τράπεζες και στον ελληνικό λαό, από αυτούς που παριστάνουν τους πλούσιους έχοντας χρέη δισεκατομμυρίων.

Η Τουρκία εισβάλλει πλέον στα εδάφη μας με μοχλό πίεσης τους χιλιάδες μετανάστες που αποβιβάζει στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, αλλάζοντας την ατμόσφαιρα της ελληνικής κοινωνίας, δημιουργώντας πρόσθετη ανασφάλεια, καταστρέφοντας τον τουρισμό και δημιουργώντας μία εμπροσθοφυλακή μουσουλμάνων, τους οποίους χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης για να πάμε σε Πρέσπες 2.

Αρκετοί Τούρκοι πολιτικοί έχουν αναφερθεί στο παρελθόν σε αυτού του είδους την επέκταση στο Αιγαίο με την αποστολή χιλιάδων δυστυχισμένων, δηλαδή οικονομικών μεταναστών. Ο Οζάλ και όχι μόνο είχε πει ότι δεν χρειάζονται στρατεύματα για να καταλάβει κανείς τα νησιά του Αιγαίου.

Αρκεί να στείλει κάποιες χιλιάδες δυστυχισμένων στα νησιά, τα κατοικημένα ή τα ακατοίκητα, τα οποία δυστυχώς αφήσαμε στην τύχη τους, και δεν αποτελούν βάση του διεθνούς δικαίου, οικονομικές οντότητες, αφού δεν έχουν πάνω ούτε γίδια.

Το σχέδιο αυτών των επιχειρήσεων είναι γνωστό από την εποχή του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που μιλούσε, θεωρητικά βέβαια για το ενδεχόμενο μιας ευρείας συνομοσπονδίας Ελλάδος – Τουρκίας. Και δεν ήταν ο μόνος.

Ήταν και κάποιοι άλλοι πολύ γνωστοί και δημοφιλείς Έλληνες. Ήταν και κάποιοι καθηγητές, όπως ο Ροζάκης ή ο Σημίτης που ήθελαν μικρότερα τα σύνορα της Ελλάδας του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Οι ομοκρέβατοι και ιδρωμένοι γαλάζιοι και βυσσινί, αυτοί που ψήφισαν και με τα δύο χέρια, 15 φορές τη σφαγή του ελληνικού λαού από τους μνημονιακούς νόμους. Αυτοί που τώρα υποστηρίζουν ότι ξεφύγαμε από το μνημόνιο και ότι έρχεται η ανάπτυξη, έχουν εντολές συμμόρφωσης της Ελλάδας σε νέα σύνορα, σε νέα πραγματικότητα στη Βαλκανική αλλά και στο Αιγαίο.

Τόσο ο Μητσοτάκης, όσο και ο Χρυσοχοίδης υλοποιούν εντολές των Βρυξελλών με αποτέλεσμα να κατακλύζονται από μετανάστες η Μυτιλήνη, η Χίος, η Σάμος, η Λέρος, η Κως και όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που ορέγεται η Άγκυρα.

Η νέα Λωζάνη είναι προ των πυλών και ενδεχομένως να ονομαστεί εκσυγχρονισμός ή επικαιροποίηση. Οι Γερμανοί και όχι μόνο θέλουν ο νέος διπολισμός να φέρει την ίδια ποσότητα εθνικών αμαρτιών, προκειμένου οι δύο πυλώνες του νέου δικομματισμού να πορευτούν ισόποσα και ισομετρικά. Το Μακεδονικό ο Τσίπρας, το Αιγαίο και τη μοιρασιά στην Κύπρο ο Μητσοτάκης. Το αγαπημένο παιδί του Βερολίνου, το αγαπημένο παιδί της κας Μέρκελ, ο Τσε που έγινε έντονα φιλοαμερικανός πήρε πάνω του την αναγνώριση των Σκοπίων ως Μακεδονία.

Η ΝΔ, η φιλογερμανική ΝΔ αμέσως έντυσε με ελαφρυντικά, ανοχή και σιωπή την υπόθεση της λίμνης. Μετριοπάθεια και άμεση αναγνώριση από τον κο Δένδια των υπογραφών Κοτζιά και της εθνικής υποχώρησης από Τσίπρα. Η ΝΔ στην πράξη αποδεικνύει ότι ποτέ δεν ήθελε τις μεγάλες συγκεντρώσεις στο Βορρά και στο Νότο αλλά απλά αξιοποίησε το πάθος και τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Στα εθνικά θέματα κοιμάται αγκαλιά με τον ΣΥΡΙΖΑ και στην ουσία η εφαρμογή του μνημονίου είναι κοινή αποδοχή της οικονομικής και πολιτικής κατοχής, που οδηγεί σε σμίκρυνση την εδαφική κυριαρχία.

Η αναβολή των υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο του Βερολίνου για τη διάνοιξη διεθνούς λωρίδας που θα συνδέει την Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αυτή η διεθνής πρόσβαση είναι το πρώτο βήμα για μελλοντικές συνοριακές διαφοροποιήσεις και για αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας στο Βορρά. Η ομάδα Σημίτη – Ροζάκη, όπως και οι Σορίτες που είναι εντός της κυβέρνησης, καλλιεργούν ήδη την αναπόφευκτη διαπραγμάτευση με τη μεγάλη Τουρκία που ακόμη είναι στο ΝΑΤΟ, που μπορεί να αντιστέκεται τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στην Ουάσιγκτον και λόγω της στρατηγικής σημασίας της και του πληθυσμού της, να ζητάει εδάφη της Συρίας, της Ελλάδος και τον απόλυτο πολιτικοοικονομικό έλεγχο της Κύπρου. Κακά τα ψέματα ετοιμάζεται διμερής, τριμερής ή τετραμερής σύσκεψη που θα οδηγήσει πρώτα σε μοιρασιά καζάν – καζάν στα κοιτάσματα και σε βαθμιαίο έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεύτερον σε πρώτη θεώρηση εκσυγχρονισμού της Λωζάνης με παραχώρηση 20 τουλάχιστον νήσων, δηλαδή πρώτη αναγνώριση (μετά τη Μαδρίτη) ότι η Τουρκία πράγματι έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και το Αιγαίο δεν είναι ελληνική τιμή. Δηλαδή η Γερμανία πιέζει να αποδεχτούμε ότι η σταθερότητα της περιοχής και η αναχαίτιση των μεταναστών περνάει μέσα από μια τέτοια συμφωνία. Η κατάσταση στα Ανατολικά νησιά είναι δραματική και αποτελεί μεγάλη σαπουνόφουσκα η ειδησεογραφία για τη δημοφιλία του κου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι 70 ημέρες στην εξουσία.

Σε λίγο όλες αυτές οι πληρωμένες ή μη μετρήσεις θα αντιστραφούν, αφού η δυσφορία για τα hot spots απλώνεται σε όλη τη χώρα. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ικανή προετοιμασία αναγνώρισης των δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο με την επίσκεψη Τσίπρα στο Σεράι του Ερντογάν και με τις δηλώσεις Κατρούγκαλου ενώπιον Τούρκων πολιτικών.

Είναι θέμα χρόνου οι Πρέσπες 2 και θα αποτελέσει ένα από τα πιο αιχμηρά εργαλεία της αντιπολίτευσης που θα αρχίσει να ειρωνεύεται και να σκάβει τη θητεία Μητσοτάκη.

Ήδη η κατάπτωση των Πρεσπών αποτελεί το μοναδικό επιχείρημά της στα τηλεοπτικά πλατό.

Φίλες και φίλοι εντός της ΝΔ δεν σοβεί απλώς γκρίνια μεταξύ Μητσοτακικών και Σαμαρικών. Υπάρχει πολιτικό θέμα και μάλιστα οξύτατο. Υπάρχει πολιτικό θέμα για τη συμπεριφορά του Μητσοτάκη απέναντι στους Γερμανούς, απέναντι στα εθνικά θέματα. Ο Σαμαράς είναι κάθετος απέναντι στα όσα συμβαίνουν τόσο με την αποδοχή της συμφωνίας των Πρεσπών, όσο και σε αυτά που τεκταίνονται για το Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κυριάκος σε πλήρη συνεννόηση με τη Μέρκελ αποδέχθηκε την τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχοινά που υπήρξε κολλητός του Γιούγκερ και κανονικός υπάλληλος του Βερολίνου. Δεν είναι τυχαίο ότι η οικογένεια Μητσοτάκη και ο νέος πρωθυπουργός, τοποθετούν μόνο κολλητούς και φίλους της οικογένειας και δεν βρήκαν ούτε μία καρέκλα για τον πρώην υπουργο Επικρατείας και δεξί χέρι του Σαμαρά. Τον Δημήτρη Σταμάτη. Έχουν στην απέξω τόσο τους Σαμαρικούς αλλά και σε απόσταση τους Καραμανλικούς. Άλλωστε ο Καραμανλής παρά τις τελευταίες ενωτικές δηλώσεις του, θεωρείται ότι έπαιξε παιχνίδια με το Τσιπρέικο μέσω Προκόπη Παυλόπουλου και Παπαγγελόπουλου. Αν και ομοκρέβατη με τους Σορίτες του ΣΥΡΙΖΑ και τους Σημιτικούς και τους Ποταμίσιους, η οικογένεια Μητσοτάκη θυμάται πολύ καλά ότι ο Καραμανλής πήγε στην αυλή του Καμμένου και συζήτησε με τον Πάνο και τον Τσίπρα το ενδεχόμενο να γίνει αυτός Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Βέβαια, αρνήθηκε κατηγορηματικά αλλά στη θέση του πρότεινε Προκόπη Παυλόπουλο. Τον οποίο ενημέρωσε εν τω μέσω της νυκτός ο Πάνος Καμμένος. Αυτά είναι γνωστά στον Κυριάκο, στη Ντόρα και στην οικογένεια.

Ο Σαμαράς είναι εξαγριωμένος και για το πούλημα στην Κομισιόν και για τις φιλογερμανικές πολιτικές Μητσοτάκη και για το θέμα της Προεδρίας, όπου η οικογένεια Μητσοτάκη δείχνει να θέλει κάποιους με τη στόφα Βενιζέλου ή Διαμαντοπούλου, δηλαδή να έχουν Σημιτικό dna δήλαδή να είναι made in German. Φυσικά όλα αυτά δεν θα περπατήσουν γιατί υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός βουλευτών της ΝΔ που δεν θέλουν να ξεστρατίσει και να γίνει Σημιτογενής η παράταξη και να γίνει πλήθος παραχωρήσεων.

Τα υπόλοιπα περί ανάταξης του μεσαίου χώρου είναι μπουρδολογίες, αφού ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα πολτοποίησε τη μεσαία τάξη και ευνούχισε τον ελληνικό λαό.

Ο Σαμαράς ήταν και είναι λεβέντης, έχει δίκιο στην υπόθεση της Novartis. Ανέμενε από τον Κυριάκο μεγαλύτερη επιθετικότητα κατά της σκευωρίας και φυσικά κάποια στιγμή θα υπάρξουν εξελίξεις. Μαθαίνω ότι και άλλοι αισθάνονται περίεργα απέναντι στην οικογένεια που θέλει να καταλάβει όλα τα ταμεία του κράτους και όλες τις καρέκλες.

Είναι ντροπή να τοποθετούνται μόνο αυτοί που αλλάζουν αίματα με την οικογένεια Μητσοτάκη, μόνο όσοι φιλάνε την ποδιά τους και να μένουν στην απέξω οι νεοδημοκράτες που έχασαν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, έχασαν τις περιουσίες τους και βλέπουν τώρα να επιλέγονται ποταμίσιοι και σημιτικοί σε διάφορες καρέκλες.

Και ο κος Δένδιας να είναι πιο προσεκτικός όταν κάνει δηλώσεις, γιατί με τα γυαλιά και τα μάτια του ροφού ενοχλεί τους Έλληνες που πήγαν στις πλατείες. Εκείνος δεν ήταν.

Οι νέες μετρήσεις δείχνουν ότι ο Μητσοτάκης είναι δημοφιλής ή τουλάχιστον αρέσει στους περισσότερους.

Οι νέες μετρήσεις δείχνουν ότι κινείται σωστά όσον αφορά και τους φόρους και τα μετρημένα λόγια του. Είτε αυτές οι μετρήσεις είναι πληρωμένες, είτε καθαρές, είναι αλήθεια ότι ο Κυριάκος υπερέχει σε αυτή τη φάση, όπως συνέβη παλαιότερα και με όλους τους πρωθυπουργούς. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει. Είναι σοβαρός. Μιλάει μετρημένα. Είναι μορφωμένος. Κινείται ανάμεσα στον κόσμο και έχει κάποιες έντονα ανθρώπινες στιγμές. Αυτό μπορεί να είναι και image making αλλά εγώ θέλω να εκτιμώ ότι είναι δικό του και βγαίνει από την ψυχή του και από την αγωγή που πήρε από τη μητέρα του, τη φίλη μου τη Μαρίκα».

crashonline.gr

Εγω κύριε Τσίπρα και κ.Μητσοτακη δεν έκανα κυβισθηση

Θεωρούσα και θεωρώ επιζήμια για τον Ελληνισμό την Συμφωνία των Πρεσπών.

 Nikolaos Kotsovos προβληματισμένος.

Εγω κύριε Τσίπρα και κ.Μητσοτακη δεν έκανα κυβισθηση
Θεωρούσα και θεωρώ επιζήμια για τον Ελληνισμό την Συμφωνία των Πρεσπών.
Έλεγα και λέω ακόμη οτι επεβλήθη από τον ξένο παράγοντα κυρίαρχα από την Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ.
Βάσικα επεβλήθη ως λύσιμο εκκρεμότητας στην παγκοσμιοποιημένη ήπειρο μας,όπως θα συμβεί με το Κυπριακό και το Αιγαιο,όπως επεβλήθη και η μεταφορά πληθυσμών δήθεν ως προσφυγικό στην χώρα.

Η επιβολή τέτοιων συμφωνιών πολύχρονο ζητούμενο είχε βρει την περίοδο 2004-2009 ένα *ορθολογιστή ρεαλιστή εχθρό*τον Κώστα Καραμανλή ,περιέγραψε ξεκάθαρα και στο Βουκουρέστι και μετέπειτα οποτε χρειαστηκε τους λόγους που δεν υπέκυπτε στις απαιτήσεις της δυτικής ιερής εξέτασης σε ότι αφορούσε το Μακεδονικό ειδικά.
ο καλοπροαίρετος μελετητής θα βρει στις δηλώσεις του ξεκάθαρα τους λόγους που δεν συμφωνούσε ,ειδικά η τελευταία δήλωση του την εποχή της ψηφοφορίας της Συμφωνίας
Επίσης να θυμίσω ότι και από δω και σε προσωπικές συζητήσεις έλεγα ότι η υπογραφή της Συμφωνίας βασικά εξυπηρετούσε την σημερινή ηγετική ομάδα στην Ν.Δ.
Μια ομάδα που αποτελείτε από βασικούς εχθρούς των εννοιών κράτος ,έθνος,ιδεοληπτικα εθνομηδενιστες ,φίλοι των φιλοΣκοπιανων,του Ουράνιου τόξου κλπ γνωστοί και ως ονόματα ,και ως ομάδες και ως φορα
Το καλύτερο δώρο του εμμονικου αριστερού ιδεοληπτικα Τσίπρα σε όλους αυτούς ήταν η Συμφωνία.
Νομιζω το Ελιαμεπ,η Καθημερινή η Δράση ,η κ.Μπακογιαννη ο κ.Μητσοτακης ο κ.Θεοδωρικακος θα του το επιστρεψουν καποια στιγμή
Βεβαίως εγώ δεν εκραζα την Τζάκρη π.χ που πήγαινε στην Πέλλα ούτε μάζευα μακεδονομαχους στην Πιερία να κολλάνε αφίσες περί προδοτών …ούτε έκανα τον γιαγκουλα και τον γκιουλεκα στις συναθροίσεις προδοτών συριζαιων.
Οι οργανώσεις της Ν.Δ περιφερειακα ,κεντρικά ανέχονταν να μην πω καθοδηγούσαν αυτές τις πράξεις,,πάντως δεν τις καταδίκασαν,, να μην αναφερθώ στις αναρτήσεις στον ψεύτικο κόσμο του φουμπου,όπως και στις δηλώσεις γνωστών μακονομαχους βουλευτών και υπουργών σήμερα της Ν.Δ
Να μην θυμηθω βεβαίως επιλογές υποστηρικτών του εθνομηδενιστη Μπουταρη σε εκλογικές μάχες και σε κυβερνητικές θεσεις.
Η Ν.Δ σημερα λοιπόν με δηλώσεις ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ της όχι απλά θα εφαρμόσει όπως υποχρεούται αυτή την ευτελή Συμφωνία,αλλά θα την ΤΙΜΗΣΕΙ κιόλας
Εγώ προσωπικά πάντως θεωρώ την Συμφωνία επικίνδυνη ,ντροπιαστική και επώδυνη για το Ελληνικό Εθνος
Ο Θεός της Ελλάδος ας μας φυλάει
Υ.Γ για τους φίλους μακονομαχους με τις στολές και τ ακόντια που τώρα έχουν λουφαξει ή εξαφανισθει μεταξύ μετακλητης εμμισθης θέσης και κυβερνητικής αντίστοιχης μπορεί να τα πούμε μεταξύ τυρου και αχλαδιου

Για την εμοννή στο δίκαιο …

Για την εμοννή που επιδεικνύουμε στο δίκαιο μας έγραψαν …

Δεν θέλω να θλίβεστε και να συγχίζεστε για όσα συμβαίνουν αντίθετα στη θέλησή σας, όσο δίκαιη κι αν είναι αυτή. Μία τέτοια θλίψη μαρτυρεί την ύπαρξη εγωισμού. Προσέχετε τον εγωισμό που κρύβεται κάτω από τη μορφή του δικαιώματος. Προσέχετε και την άκαιρη λύπη που δημιουργείται ύστερα από έναν δίκαιο έλεγχο. Η υπερβολική ..… θλίψη για όλα αυτά είναι του πειρασμού. Μία είναι η αληθινή θλίψη. Αυτή που δημιουργείται, όταν γνωρίσουμε καλά την άθλια κατάσταση της ψυχής μας. Όλες οι άλλες θλίψεις δεν έχουν καμιά σχέση με τη χάρη του Θεού. Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως.

Απάντηση:
Πολύ σωστά μιλάει ο άγιος του Θεού. Δεν θλιβόμαστε γι αυτά που συμβαίνουν αντίθετα προς τη θέλησή μας, αλλά για την δειλία και την υστεροβουλία που επιδεικνύουν οι διπλανοί μας.
Μας θλίβει το γεγονός ότι δεν αντιδρούν ως ωφείλουν στην καταστροφή που ολόκληρης της πατρίδος μας και ότι δεν συστρατεύονται ενάντια στο άδικο.
Μας θλίβει το γεγονός ότι έχουν ήδη κάμψει γόνυ στον αντίχριστο και τις μεθόδους του και ενώ γνωρίζουν από υστεροβουλία κάνουν ότι δεν βλέπουν επιτρέποντας τα πάντα να μπουν σε καιρό σκότους στον απόλυτο μεσαίωνα…
Και βέβαια ο άγιος μιλάει για υπερβολή στη θλίψη… όταν ελέγχεις ένα πρόσωπο ή για μια κατάσταση είναι προφανές καρπός εγωϊσμού…
Πραγματικά η υπερβολική θλίψη είναι καρπός εγωϊσμού.
Η δε θλίψη είναι φυσική στο νου του ανθρώπου.
Παραθέτω δε από μνήμης του Αββά Ησαΐου από το λαυσαϊκό αν θυμάμαι καλά….
Το μίσος φυσικόν εστι εις το νου του ανθρώπου και άνευ μίσους εις την έχθραν ουκ αποκαλύπτεται τιμή τη ψυχή και όταν εύρε αυτό Ιώβ ωνείδισε τους εχθρούς αυτού λέγων…
άτιμοι και πεφαυλισμένοι και ενδεείς … κλπ~κλπ…
Ωνείδισε τους εχθρούς αυτού, δηλαδή την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συγγενείς του …
Τους ωνίδεισε γιατί ήταν αντίθετοι με το δίκαιο και του λέγανε να πάψει να προσκυνάει τον ένα Θεό αφού επέτρεψε τέτοιες ταλαιπωρίες σε αυτόν …

Αν αυτό το θάρρος και την επιμονή στην ελευθερία και το δίκαιο δεν επιδείκνυε και ο Μακρυγιάννης(που οι νεοταξίτες και διάφοροι ψευτομορφωμένοι πάνε να τον σπιλώσουνε…) σήμερα θα μπορούσαν οι δειλοί και ιδιοτελείς και υστερόβουλοι να γράφουν ελεύθερα;;;

Όταν ο Κολοκοτρώνης κρέμασε όλους τους εβραίους -τους φυσικούς εχθρούς μας στο παρελθόν- έκανε καλά ή όχι;;;
Όταν έβαλε την υπογραφή του για να σκοτώσουν τον προδότη αφού πρώτα έκανε τις μετάνοιές του στο Χριστό έκανε καλά ή όχι;;;
Όταν τους ραγιάδες τους ξεφτέλιζε όταν αλαξοπιστούσαν έκανε καλά ή όχι;;;
Όταν κρεμούσε όσους αλλαξοπιστούσανε έκανε καλά ή όχι;;;
Όταν στην Πνύκα είπε δημόσια ότι όλοι εμείς πρώτα επαναστατήσαμε για του Χριστού την Πίστη την Αγία και μετά για την Πατρίδα έκανε καλά ή όχι;;;

Ώστε λοιπόν σήμερα που έχουμε και … Δημοκρατία, και δεν κινδυνεύουμε να μας κρεμάσουν, και δεν κινδυνεύουμε να μας σκοτώσουν οι Τούρκοι, και που οι μόνοι εχθροί μας είναι οι προδότες, πόσο λιγώτερο κόπο χρειαζόμαστε; Πόσο δειλοί πρέπει νάστε οι σημερινοί, πόσο δούλοι και αλλοτριωμένοι από το δίκαιο και το λογικό και το ίσιο, που φοβάστε και τον ίσκιο σας;;;
Από μια αρμαθιά προδοτών που κρύβονται μη φάνε ξύλο, μη τους έρθουν αγωγές και μηνύσεις και βάζουν δικούς τους εισαγγελείς να τις κρύβουν στα συρτάρια;;;

Πόση ανοησία τέλος πάντων σε ανθρώπους που κάνουν τους σοφούς και τους ταπεινούς και τους σώφρονες;;;

αυτά…

ΕΝΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ… ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΤΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Του Α. Κ. Γραίγου. Ως  Έλληνες πολίτες, «υπήκοοι» του ελληνικού κράτους, πρέπει να προβληματιστούμε αν θα πρέπει να αποδεχόμαστε και να αποδίδουμε φόρους σε μια υπηρεσία, που όχι μόνο δεν ανήκει στο κράτος, αλλά και βλάπτει  τα συμφέροντά του. Γιατί, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως προκύπτει από τα πρώτα μόλις άρθρα του ιδρυτικού νόμου της (4389/2016), είναι μια υπηρεσία η οποία βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο των δανειστών της χώρας, της έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του στενού πυρήνα του κράτους, δεν υπόκειται σε κανένα έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή κρατικούς φορείς και χαίρει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Έχει υπό τον έλεγχό της το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο αποψιλώθηκε από κάθε λειτουργική δραστηριότητα. Έχει αρμοδιότητες σε τομείς όπως η δημόσια υγεία, το περιβάλλον, η λειτουργία της αγοράς, η ανταγωνιστικότητα, η χημική βιομηχανία και παρέχει «επιστημονική υποστήριξη σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες». Έχει τον ολοκληρωτικό έλεγχο των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων  του κράτους και τους τρόπους είσπραξης αυτών.
Με οικονομικές και πολιτικές υπερεξουσίες, μη μπορώντας οι εκάστοτε εκλεγμένες κυβερνήσεις  να ασκούν το παραμικρό έλεγχο, η ΑΑΔΕ, εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια επιβολής και είσπραξης νέων φόρων, ελέγχεται και λογοδοτεί απευθείας στους δανειστές.  Η σύσταση της ΑΑΔΕ, αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα των αθρόων παραβιάσεων της εθνικής  κυριαρχίας, συνέχεια και συνέπεια των αλλεπάλληλων μνημονίων και των αντίστοιχων δανειακών συμβάσεων και της διαρκούς επιτροπείας της χώρας. Η οικονομική κυριαρχία του κράτους καταργείται αφού για την οικονομική πολιτική της χώρας μας δεν αποφασίζει η εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση  αλλά οι δανειστές, των οποίων η ΑΑΔΕ αποτελεί το μακρύ τους χέρι. Τους ανήκει πλέον η διαχείριση των δημόσιων εσόδων, τα οποία αποτελούν το 25% του ΑΕΠ.  Οι φόροι των Ελλήνων παύουν να είναι ανταποδοτικοί. Δεν υπάρχουν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, υπάρχουν μόνο αριθμοί.  Το ελληνικό κράτος δεν μεριμνά πλέον για την υγεία, την παιδεία, την προστασία των πολιτών, στους οποίους οφείλει την ύπαρξή του, σταματά τις δημόσιες επενδύσεις, περικόπτει τις αμυντικές δαπάνες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας, χάριν των πρωτογενών πλεονασμάτων γιατί πρέπει να γεμίζει ο κουμπαράς των 6-7 δις ευρώ ετησίως ώστε να αποπληρώνονται οι τόκοι ενός αέναου συναλλαγματικού δημόσιου χρέους με το οποίο είναι αλυσοδεμένη η Ελλάδα και οι έλληνες. Αφού η αποστολή της ΑΑΔΕ είναι η εξυπηρέτηση του επαχθούς, επονείδιστου και αέναου χρέους της χώρας μας, για το οποίο οι πολίτες της ουδεμία  ευθύνη φέρουν, η διενέργεια οικονομικών ελέγχων από τους υπαλλήλους της, προκαλεί με τρόπο αυταρχικό το κοινό περί Δικαίου αίσθημα και προσβάλει την εθνική μας συνείδηση. Γίνονται με τρόπο προκλητικό ώστε να θεωρούνται καθόλα νόμιμες. Παρουσιάζονται ως αναγκαίοι για να θεωρούνται ωφέλιμοι, επιδεινώνοντας την οικονομική εξαθλίωση, από την πλέον του 25% εσωτερική υποτίμηση. Είναι προσχηματικοί και προκλητικά υποκριτικοί στρεφόμενοι κατά των οικονομικά ασθενέστερων, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους πλουτίσαντες των λιστών «Λαγκάρντ» και «Μπόγιαρνς» , αφού κατά τα λεγόμενα της ίδιας της ΑΑΔΕ, οι εισπράξεις από τις λίστες αυτές ήταν «πενιχρές». Όπως επίσης και αυτούς που έκαναν περιουσίες από τα γνωστά μεγάλα σκάνδαλα. Η πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής ήταν ένας από τους προσχηματικούς λόγους σύστασης της «Αρχής». Και διερωτόμαστε: πως οι 39.500 περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που βρίσκονταν στο ΣΔΟΕ για έλεγχο, έγιναν 3.500; Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των τοκογλυφικών υπερεθνικών κεφαλαίων σε βάρος της επιβίωσης των ελλήνων ατομικά ή ως συλλογικής εθνικής οντότητας και της υπόστασης του κράτους παραβιάζει, το ελληνικό Σύνταγμα, θεμελιώδεις αρχές του ΟΗΕ, το Διεθνές Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τους ελέγχους χρησιμοποιούνται κρατικοί υπάλληλοι οι οποίοι σε συλλογικό τουλάχιστον επίπεδο δια των φορέων τους όπως: η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΥ, η Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών κρίνουν αντισυνταγματική και παράνομη την σύσταση της ΑΑΔΕ αφού παραβιάζονται τα άρθρα 82, 84, 86 του Συντάγματος καθώς και ο οργανισμός αυτής αντίκειται στο άρθρο 43. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, ανεξάρτητα των υποκειμενικών τους διαθέσεων, έχουν το ρόλο εκπροσώπων των δανειστών. Αποσκοπούν στην απόσπαση χρηματικών ποσών από τον ιδιωτικό τομέα τα οποία αδιαμεσολάβητα πιστώνονται  σε αυτούς. Εκτελώντας εντολές μιας ιδιωτικής υπηρεσίας θεσμοθετημένης από τους επικυρίαρχους της χώρας, με την άσκηση ψυχολογικής και οικονομικής βίας, παραβιάζουν το Σύνταγμα, υποκαθιστούν το κράτος, προσβάλουν τις δομές και τις οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος. Οι πολίτες εκβιαζόμαστε με κλείσιμο των επιχειρήσεων μας, κατασχέσεις λογαριασμών, πλειστηριασμούς, αν δεν συμμορφωθούμε στις απαιτήσεις. Παραβιάζονται, με έμμεσους και άμεσους τρόπους Συνταγματικά κατοχυρωμένα, θεμελιώδη, ανθρώπινα δικαιώματα μας όπως της εργασίας, της σίτισης, της στέγης, της υγείας, της ασφάλειας, της παιδείας. Η αδιαφορία, η αδράνεια, η παθητική στάση από μέρους μας, ως ελλήνων πολιτών «υπηκόων» του ελληνικού κράτους, απέναντι στις μεθοδεύσεις αυτές, συνιστά αποδοχή και νομιμοποίηση της συστηματικής και κατ’ εξακολούθηση παραβίασης του Συντάγματος με μέτρα και πράξεις που στρέφονται κατά των πολιτών, γεγονός που δεν μας το επιτρέπει το ίδιο το Σύνταγμα. Ως έλληνες πολίτες έχουμε ιερή ηθική υποχρέωση απορρέουσα από το Σύνταγμα, να ενεργοποιήσουμε το δικαίωμά μας να αντισταθούμε για να αποτρέψουμε την κατάλυσή του.//kinisipolitonilias.gr

Το κόλπο με την επιπλέον χρέωση όταν πληρώνουμε με κάρτα

– Τι εντόπισε η ΑΑΔΕ-Εκτίναξη φοροδιαφυγής

21 Αυγούστου 2019newsitameaNEWS FEED, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η γκάμα με τα κόλπα της φοροδιαφυγής είναι μεγάλη. Πολλοί καταστηματάρχες… δικαιολογούνται ότι έχει πέσει το Internet και δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε μια άλλη περίπτωση στην Τήνο, καταστηματάρχης επί χρόνια αντί απόδειξης δίνει το δελτίο παραγγελίας.

Oχι μόνο δεν φοβούνται τους ελεγκτές της εφορίας, αλλά κλέβουν και τους πελάτες τους. Το καινούργιο φαινόμενο σε αρκετά μαγαζιά, κυρίως μικρομάγαζα, είναι η επιπλέον χρέωση των καταναλωτών με ποσά από 20 έως 50 λεπτά εφόσον πραγματοποιούν συναλλαγές με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Πολλοί ξένοι τουρίστες αλλά και Ελληνες έχουν πέσει θύματα των επιτήδειων που χρεώνουν, για παράδειγμα, 20 λεπτά επιπλέον στην περίπτωση που αγοράσουν τσιγάρα με κάρτα. Η σχετική χρέωση καταγράφεται στην απόδειξη ως «παροχή υπηρεσιών». Και μάλιστα όλα αυτά χωρίς να ενημερώνουν τους πελάτες. Η αιτιολογία που δίνουν οι καταστηματάρχες (το συμβάν παρουσιάστηκε σε επιχειρήσεις της Ερέτριας) όταν κάποιος διαπιστώσει την πρόσθετη χρέωση είναι ότι το κέρδος από τα τσιγάρα είναι πολύ μικρό και οι χρεώσεις από τις τράπεζες πολύ υψηλές.

Αυτό που επισημαίνουν στελέχη της ΑΑΔΕ είναι ότι μπορεί να προκαλούν και να εντυπωσιάζουν οι περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ωστόσο υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις μικρών καταστημάτων όπου οι ελεγκτές έχουν εντοπίσει παρόμοια κρούσματα φοροδιαφυγής επιβάλλοντας τα πρόστιμα της νομοθεσίας και ταυτόχρονα το μέτρο του κλεισίματος των καταστημάτων για 48 ώρες.

Δελ

Το κόλπο με την επιπλέον χρέωση όταν πληρώνουμε με κάρτα – Τι εντόπισε η ΑΑΔΕ-Εκτίναξη φοροδιαφυγής

21 Αυγούστου 2019newsitameaNEWS FEED, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η γκάμα με τα κόλπα της φοροδιαφυγής είναι μεγάλη. Πολλοί καταστηματάρχες… δικαιολογούνται ότι έχει πέσει το Internet και δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε μια άλλη περίπτωση στην Τήνο, καταστηματάρχης επί χρόνια αντί απόδειξης δίνει το δελτίο παραγγελίας.

Oχι μόνο δεν φοβούνται τους ελεγκτές της εφορίας, αλλά κλέβουν και τους πελάτες τους. Το καινούργιο φαινόμενο σε αρκετά μαγαζιά, κυρίως μικρομάγαζα, είναι η επιπλέον χρέωση των καταναλωτών με ποσά από 20 έως 50 λεπτά εφόσον πραγματοποιούν συναλλαγές με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Πολλοί ξένοι τουρίστες αλλά και Ελληνες έχουν πέσει θύματα των επιτήδειων που χρεώνουν, για παράδειγμα, 20 λεπτά επιπλέον στην περίπτωση που αγοράσουν τσιγάρα με κάρτα. Η σχετική χρέωση καταγράφεται στην απόδειξη ως «παροχή υπηρεσιών». Και μάλιστα όλα αυτά χωρίς να ενημερώνουν τους πελάτες. Η αιτιολογία που δίνουν οι καταστηματάρχες (το συμβάν παρουσιάστηκε σε επιχειρήσεις της Ερέτριας) όταν κάποιος διαπιστώσει την πρόσθετη χρέωση είναι ότι το κέρδος από τα τσιγάρα είναι πολύ μικρό και οι χρεώσεις από τις τράπεζες πολύ υψηλές.

Αυτό που επισημαίνουν στελέχη της ΑΑΔΕ είναι ότι μπορεί να προκαλούν και να εντυπωσιάζουν οι περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ωστόσο υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις μικρών καταστημάτων όπου οι ελεγκτές έχουν εντοπίσει παρόμοια κρούσματα φοροδιαφυγής επιβάλλοντας τα πρόστιμα της νομοθεσίας και ταυτόχρονα το μέτρο του κλεισίματος των καταστημάτων για 48 ώρες.

Δελτίο παραγγελίας Αλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή καταστηματάρχη στην Τήνο ο οποίος επί χρόνια, αντί απόδειξης, δίνει το δελτίο παραγγελίας. Στην περίπτωση δε που του ζητηθεί απόδειξη, ξεκινάει διαπραγματεύσεις με τους πελάτες προσφέροντας έκπτωση 10% έως 20% επί του λογαριασμού και τα… γλυκά κερασμένα. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να εκδώσει απόδειξη, καθώς θέλει το κέρδος ολόκληρο και αφορολόγητο.

Ακόμα περισσότερες είναι οι περιπτώσεις με τους εστιάτορες που υποστηρίζουν πως έχει πέσει το Internet, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές. Μάλιστα ρισκάρουν, στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει μετρητά, να πληρώσουν την οφειλή την επόμενη μέρα. Οπως αναφέρει ανώτατο στέλεχος της ΑΑΔΕ, τις επόμενες μέρες θα δημοσιοποιηθούν και άλλες περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και στη Δυτική Ελλάδα.

Εκτίναξη φοροδιαφυγής

Παρά τις εντυπωσιακές περιπτώσεις που προκαλούν την κοινωνία εξαιτίας του παράνομου πλουτισμού ορισμένων επιχειρηματιών, μόλις το 1/20 των ελέγχων που γίνονται πανελλαδικά σε τουριστικές περιοχές αφορά τη Μύκονο. Σε δεκάδες άλλες περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα ποσοστά παραβατικότητας είναι πολύ υψηλότερα. Συγκεκριμένα:

• Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν 407 έλεγχοι, με το ποσοστό παραβατικότητας να φθάνει στο 37%.

• Στη Θεσσαλονίκη οι έλεγχοι έφθασαν στους 289 και παραβάσεις εντοπίστηκαν στο 55% των ελεγχομένων.

• Στην Πάτρα ελέγχθηκαν 233 επιχειρήσεις, με το ποσοστό των παραβατών να ανέρχεται στο 36%.

• Στην Κέρκυρα διενεργήθηκαν τον Ιούνιο 141 έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις στο 62% των επιχειρήσεων.

• Στη Σαντορίνη, αν και τα ποσοστά φοροδιαφυγής είναι χαμηλότερα συγκριτικά με το 2018, πραγματοποιήθηκαν 151 έλεγχοι και διαπιστώθηκε ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις δεν εκδίδουν αποδείξεις (56%).

• Στη Ζάκυνθο η παραβατικότητα φθάνει στο 41%, ενώ στη Ρόδο και στη Μύκονο στο 43%.

Συνολικά τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν 2.612 έλεγχοι σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια. Οπως αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ, στο τέλος της τουριστικής σεζόν οι έλεγχοι θα έχουν ξεπεράσει τις 50.000, ωστόσο αναφέρουν ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι θα συνεχισθούν και τους φθινοπωρινούς μήνες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν στο κλείσιμο καταστημάτων:

• Αμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων αποδείξεων, από τον ίδιο έλεγχο ή, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, αν η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν αποδείξεις υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ.

• Για 96 ώρες, εφόσον εντός του ιδίου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

• Για δέκα ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

• Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αναστέλλεται μέχρι έναν μήνα η λειτουργία της σχετικής επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, δηλαδή κάθε φορά που γίνεται «σπάσιμο» της σφράγισης που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή λειτουργίας για δέκα ημέρες.

Τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή διακοπή της επιχείρησης, από τον χρόνο διαπίστωσης μέχρι τον χρόνο εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, δεν εμποδίζει την επιβολή και την εκτέλεσή τους (λουκέτα) εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτή συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα. Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης στην οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

τίο παραγγελίας Αλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή καταστηματάρχη στην Τήνο ο οποίος επί χρόνια, αντί απόδειξης, δίνει το δελτίο παραγγελίας. Στην περίπτωση δε που του ζητηθεί απόδειξη, ξεκινάει διαπραγματεύσεις με τους πελάτες προσφέροντας έκπτωση 10% έως 20% επί του λογαριασμού και τα… γλυκά κερασμένα. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να εκδώσει απόδειξη, καθώς θέλει το κέρδος ολόκληρο και αφορολόγητο.

Ακόμα περισσότερες είναι οι περιπτώσεις με τους εστιάτορες που υποστηρίζουν πως έχει πέσει το Internet, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές. Μάλιστα ρισκάρουν, στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει μετρητά, να πληρώσουν την οφειλή την επόμενη μέρα. Οπως αναφέρει ανώτατο στέλεχος της ΑΑΔΕ, τις επόμενες μέρες θα δημοσιοποιηθούν και άλλες περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και στη Δυτική Ελλάδα.

Εκτίναξη φοροδιαφυγής

Παρά τις εντυπωσιακές περιπτώσεις που προκαλούν την κοινωνία εξαιτίας του παράνομου πλουτισμού ορισμένων επιχειρηματιών, μόλις το 1/20 των ελέγχων που γίνονται πανελλαδικά σε τουριστικές περιοχές αφορά τη Μύκονο. Σε δεκάδες άλλες περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα ποσοστά παραβατικότητας είναι πολύ υψηλότερα. Συγκεκριμένα:

• Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν 407 έλεγχοι, με το ποσοστό παραβατικότητας να φθάνει στο 37%.

• Στη Θεσσαλονίκη οι έλεγχοι έφθασαν στους 289 και παραβάσεις εντοπίστηκαν στο 55% των ελεγχομένων.

• Στην Πάτρα ελέγχθηκαν 233 επιχειρήσεις, με το ποσοστό των παραβατών να ανέρχεται στο 36%.

• Στην Κέρκυρα διενεργήθηκαν τον Ιούνιο 141 έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις στο 62% των επιχειρήσεων.

• Στη Σαντορίνη, αν και τα ποσοστά φοροδιαφυγής είναι χαμηλότερα συγκριτικά με το 2018, πραγματοποιήθηκαν 151 έλεγχοι και διαπιστώθηκε ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις δεν εκδίδουν αποδείξεις (56%).

• Στη Ζάκυνθο η παραβατικότητα φθάνει στο 41%, ενώ στη Ρόδο και στη Μύκονο στο 43%.

Συν

Το κόλπο με την επιπλέον χρέωση όταν πληρώνουμε με κάρτα – Τι εντόπισε η ΑΑΔΕ-Εκτίναξη φοροδιαφυγής

21 Αυγούστου 2019newsitameaNEWS FEED, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η γκάμα με τα κόλπα της φοροδιαφυγής είναι μεγάλη. Πολλοί καταστηματάρχες… δικαιολογούνται ότι έχει πέσει το Internet και δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε μια άλλη περίπτωση στην Τήνο, καταστηματάρχης επί χρόνια αντί απόδειξης δίνει το δελτίο παραγγελίας.

Oχι μόνο δεν φοβούνται τους ελεγκτές της εφορίας, αλλά κλέβουν και τους πελάτες τους. Το καινούργιο φαινόμενο σε αρκετά μαγαζιά, κυρίως μικρομάγαζα, είναι η επιπλέον χρέωση των καταναλωτών με ποσά από 20 έως 50 λεπτά εφόσον πραγματοποιούν συναλλαγές με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Πολλοί ξένοι τουρίστες αλλά και Ελληνες έχουν πέσει θύματα των επιτήδειων που χρεώνουν, για παράδειγμα, 20 λεπτά επιπλέον στην περίπτωση που αγοράσουν τσιγάρα με κάρτα. Η σχετική χρέωση καταγράφεται στην απόδειξη ως «παροχή υπηρεσιών». Και μάλιστα όλα αυτά χωρίς να ενημερώνουν τους πελάτες. Η αιτιολογία που δίνουν οι καταστηματάρχες (το συμβάν παρουσιάστηκε σε επιχειρήσεις της Ερέτριας) όταν κάποιος διαπιστώσει την πρόσθετη χρέωση είναι ότι το κέρδος από τα τσιγάρα είναι πολύ μικρό και οι χρεώσεις από τις τράπεζες πολύ υψηλές.

Αυτό που επισημαίνουν στελέχη της ΑΑΔΕ είναι ότι μπορεί να προκαλούν και να εντυπωσιάζουν οι περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ωστόσο υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις μικρών καταστημάτων όπου οι ελεγκτές έχουν εντοπίσει παρόμοια κρούσματα φοροδιαφυγής επιβάλλοντας τα πρόστιμα της νομοθεσίας και ταυτόχρονα το μέτρο του κλεισίματος των καταστημάτων για 48 ώρες.

Δελτίο παραγγελίας Αλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή καταστηματάρχη στην Τήνο ο οποίος επί χρόνια, αντί απόδειξης, δίνει το δελτίο παραγγελίας. Στην περίπτωση δε που του ζητηθεί απόδειξη, ξεκινάει διαπραγματεύσεις με τους πελάτες προσφέροντας έκπτωση 10% έως 20% επί του λογαριασμού και τα… γλυκά κερασμένα. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να εκδώσει απόδειξη, καθώς θέλει το κέρδος ολόκληρο και αφορολόγητο.

Ακόμα περισσότερες είναι οι περιπτώσεις με τους εστιάτορες που υποστηρίζουν πως έχει πέσει το Internet, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές. Μάλιστα ρισκάρουν, στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει μετρητά, να πληρώσουν την οφειλή την επόμενη μέρα. Οπως αναφέρει ανώτατο στέλεχος της ΑΑΔΕ, τις επόμενες μέρες θα δημοσιοποιηθούν και άλλες περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και στη Δυτική Ελλάδα.

Εκτίναξη φοροδιαφυγής

Παρά τις εντυπωσιακές περιπτώσεις που προκαλούν την κοινωνία εξαιτίας του παράνομου πλουτισμού ορισμένων επιχειρηματιών, μόλις το 1/20 των ελέγχων που γίνονται πανελλαδικά σε τουριστικές περιοχές αφορά τη Μύκονο. Σε δεκάδες άλλες περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα ποσοστά παραβατικότητας είναι πολύ υψηλότερα. Συγκεκριμένα:

• Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν 407 έλεγχοι, με το ποσοστό παραβατικότητας να φθάνει στο 37%.

• Στη Θεσσαλονίκη οι έλεγχοι έφθασαν στους 289 και παραβάσεις εντοπίστηκαν στο 55% των ελεγχομένων.

• Στην Πάτρα ελέγχθηκαν 233 επιχειρήσεις, με το ποσοστό των παραβατών να ανέρχεται στο 36%.

• Στην Κέρκυρα διενεργήθηκαν τον Ιούνιο 141 έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις στο 62% των επιχειρήσεων.

• Στη Σαντορίνη, αν και τα ποσοστά φοροδιαφυγής είναι χαμηλότερα συγκριτικά με το 2018, πραγματοποιήθηκαν 151 έλεγχοι και διαπιστώθηκε ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις δεν εκδίδουν αποδείξεις (56%).

• Στη Ζάκυνθο η παραβατικότητα φθάνει στο 41%, ενώ στη Ρόδο και στη Μύκονο στο 43%.

Συνολικά τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν 2.612 έλεγχοι σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια. Οπως αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ, στο τέλος της τουριστικής σεζόν οι έλεγχοι θα έχουν ξεπεράσει τις 50.000, ωστόσο αναφέρουν ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι θα συνεχισθούν και τους φθινοπωρινούς μήνες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν στο κλείσιμο καταστημάτων:

• Αμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων αποδείξεων, από τον ίδιο έλεγχο ή, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, αν η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν αποδείξεις υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ.

• Για 96 ώρες, εφόσον εντός του ιδίου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

• Για δέκα ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

• Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αναστέλλεται μέχρι έναν μήνα η λειτουργία της σχετικής επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, δηλαδή κάθε φορά που γίνεται «σπάσιμο» της σφράγισης που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή λειτουργίας για δέκα ημέρες.

Τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή διακοπή της επιχείρησης, από τον χρόνο διαπίστωσης μέχρι τον χρόνο εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, δεν εμποδίζει την επιβολή και την εκτέλεσή τους (λουκέτα) εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτή συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα. Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης στην οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

ολικά τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν 2.612 έλεγχοι σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια. Οπως αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ, στο τέλος της τουριστικής σεζόν οι έλεγχοι θα έχουν ξεπεράσει τις 50.000, ωστόσο αναφέρουν ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι θα συνεχισθούν και τους φθινοπωρινούς μήνες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν στο κλείσιμο καταστημάτων:

• Αμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων αποδείξεων, από τον ίδιο έλεγχο ή, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, αν η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν αποδείξεις υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ.

• Για 96 ώρες, εφόσον εντός του ιδίου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

• Για δέκα ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

• Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αναστέλλεται μέχρι έναν μήνα η λειτουργία της σχετικής επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, δηλαδή κάθε φορά που γίνεται «σπάσιμο» της σφράγισης που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή λειτουργίας για δέκα ημέρες.

Τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή διακοπή της επιχείρησης, από τον χρόνο διαπίστωσης μέχρι τον χρόνο εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, δεν εμποδίζει την επιβολή και την εκτέλεσή τους (λουκέτα) εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτή συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα. Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης στην οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.